معرفى پرسنل شركت طراحى مهندسى مديران كار گلچين

 

  • اميد كرمى(مدير عامل)
    ليسانس معمارى.فوق ليسانس شهرسازى

 

  • منصور کرمی (رئیس هیئت مدیره)

 

  • على كرمى(مديريت غرب كشور_عضو هيئت مديره)
    ليسانس معمارى.فوق ليسانس شهرسازى

 

  • مهدیه طزری (مدیر فروش و بازرگانی)
  • لیسانس معماری